Hakkımızda

İş yapış tarzımızdaki genel yaklaşım, müşterilerimizi bir iş ortağı olarak görmek, deneyim, uzmanlık ve kaynaklarımızı kullanarak her iki tarafın da yarar sağlayacağı uzun süreli bir ilişki kurmaktır. İşbirliğimizin sizin için gerçek bir katma değer yaratacağına inanıyoruz.

Sunmayı önerdiğimiz  vergi, hukuk  ve muhasebe incelemesini içeren hizmet teklifimiz, şirketinizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilecek olan hizmetin detayları, hizmetin fiyatlandırılması ve teklifin kabulü halinde yapılması gerekenler teklifimizin izleyen sayfalarında yer almaktadır.

 

Teklifimizle ilgili sorularınızı yanıtlamaya hazır olduğumuzu bildirir, kararınızın tarafımıza iletilmesini rica  ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

Müjdat BOZKIR

(Eski Gelirler Kontrolörü Yeminli Mali Müşavir)

 

Anlayışımız;

Özel amaçlı  incelemelerle  ilgili yaklaşımımız

1. Şirketinizin defter ve belgeleri üzerinde inceleme ve karşıt inceleme yapılmak suretiyle hasılat ve giderlerin doğrulukları ile gerçeğe ve mevzuata uygunluklarının tespit edilmesi;

 

2. Değerleme, amortisman, yatırım indirimi ile diğer indirim ve istisna tutarlarının doğru ve mevzuata uygun bir biçimde hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi;

 

3. Kayıtların genel muhasebe kurallarına ve mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığının, mali tablolara doğru olarak aktarılıp aktarılmadığının, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin doğru olarak tespit edilip edilmediğinin araştırılması;

 

4. Gerektiğinde kaydi envanter ve randıman tespiti çalışmaları yapılarak beyan edilen gelirin doğruluğunun denetlenmesi ,

 

5. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin şirket yöneticileri ile görüşülerek gerekli düzeltmelerin yaptırılması,

 

6. Şirketin kesin mali tabloları hazırlandıktan sonra, vergi matrahı ve kurumlar vergisi hesaplamasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve ilgili Yeminli Mali Müşavirimiz tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin onaylanması,

 

7. Tasdik işlemi sonucunda yapılan çalışmanın sonuçlarını özetleyen ve ilgili Yeminli Mali Müşavirimizi müştereken ve müteselsilen sorumlu kılan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporu’nun hazırlanması ve süresinde ilgili vergi dairesine ve şirketinize verilmesi,

 

8. Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikinin amacı ile sınırlı olmak üzere aylık olarak verilen KDV ve muhtasar beyannamelerin örnekleme yolu ile kontrol edilmesi,

 

9. Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikinin amacı çerçevesinde yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunulması

 

10. Yukarıdaki konularda denetim sırasında ya da sonrasında ihtiyacınız olacak alanlarda, bu konularla sınırlı olmak üzere danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Prosedürlerin Sınırı

11. Denetim ve incelemelerde  amaç, risklerin genel olarak ortaya konması olduğu için, bilgi toplanması prosedürümüz, genel kabul görmüş vergi denetimi standartlarına göre yürütülen tam tasdik çalışmalarına göre daha dar kapsamlı olacaktır. Ayrıca şirket tarafından bize sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olacağını varsaydığımızı ve aksine bir durumda sorumluluk kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

 

12. Bilgi toplama ve denetim işimiz tutar ve mahiyet itibariyle önemli kalemler üzerinde yoğunlaşacaktır. Diğer konularda daha çok şirket yetkilileriyle görüşmelere ve analitik gözlemlere dayalı özet bir inceleme yoluna başvurulacaktır.

 

Bu konuda şirketler grubunda yapılacak çalışma, belgeler bize açık olduğu sürece kapsama dahil  şirket adına yazılmış bulunan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının değerlendirilmesini, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesini, şirketlerin mali açıdan kullanılabilir zararlarının saptanmasını, finansman gider kısıtlaması ve benzeri vergi uygulamalarının değerlendirilmesini kapsar.  Hedef şirketin hisse devri sırasında izlenecek yollara ilişkin alternatiflerin sunulması ve değerlendirilmesi ve verilecek hizmetin kapsamı dahilindedir.

 

Gizlilik

13. Hizmetlerimiz sözleşmemizde belirtilen amaçlar doğrultusunda verilmektedir. Alınan bilgi ve görüşlerin Makro Denetim ve  Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. nin yazılı izni olmaksızın tarafınızdan çoğaltılması, dağıtımı ve diğer izinsiz kullanımı veya üçüncü şahıslara aktarılması kesinlikle yasaktır.

 

14. Gerekli hizmeti verebilmemiz için şirket faaliyetlerine ilişkin olarak bize sağlanan ve gizli olduğu yazılı olarak belirtilmiş olan hiçbir bilgi yazılı onayınız olmadan üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Bu kısıtlama genellikle kamuya açık olan bilgiler ile kanun uyarınca bildirim yükümlüğünde bulunduğumuz hususları kapsamamaktadır.

 

Sorumluluk sınırlaması

15. Hizmetlerimizin ifasında elimizden gelen tüm dikkat ve özen gösterilecektir.

16. Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik ettikleri beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teşkil eden defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından sorumludurlar. Belgelerin yasal süresi içerisinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması sorumluluk kapsamındadır. Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna dahildir. Bu çerçevede yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde doğru olarak tesbit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin sağlanması ve randıman tespitlerinin yapılması yeminli mali müşavirliğimizin sorumluluğunda olacaktır..

Çalışma ekibimiz

17 Şirketiniz için yukarıda belirtilen hizmetlerin verilmesinde sorumlu olacak ortağımızın kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır

Sorumlu OrtakDirekt Tel: (0 212)483 40 38Direkt Faks: (0212)483 40 39   

 

Müjdat Bozkır Yeminli Mali Müşavir , 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü’nün açmış olduğu sınavda başarılı olarak 1996 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak atanmıştır.Üç yıllık bir yetişme ve eğitim döneminden geçtikten sonra 1999 yılında Gelirler Kontrolörü olarak atanmış, Maliye Bakanlığı Merkez Denetim Elemanlığı görevinde bulunmuştur. 

 

18. Yeminli Mali Müşavirlerin yanı sıra çeşitli deneyim düzeylerinde ve mali sektörde eğitim görmüş ve tecrübeli diğer yardımcı elemanlarımız da çalışmanın gerektirdiği yoğunlukta, sürekli olarak çalışma ekibimizde görev alacaklardır.

 

Zamanlama

19. Yeminli Mali Müşavir nezaretinde görevlendirilecek ekibin yıl içinde tarihleri kararlaştırılacak ziyaretleri ile yerine getirilecektir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikini ilgilendiren ve tasdik hizmeti sorumluluğunu yürütecek sorumlu personelimizin bilgi seviyesine göre kendisinden beklenen günlük sorularınızın cevaplanması verilecek hizmetin kapsamı içinde yer almaktadır.

İş yapış tarzımızdaki genel yaklaşım, müşterilerimizi bir iş ortağı olarak görmek, deneyim, uzmanlık ve kaynaklarımızı kullanarak her iki tarafın da yarar sağlayacağı uzun süreli bir ilişki kurmaktır. Bu çerçevede, denetimin başlatılması, denetim sonuçları, düzeltilmesi gereken hususlar, vergi uygulamalarında ortaya çıkabilecek avantajlar, dönem sonunda yapılan işin değerlendirilmesi yapılacak olan toplantılarla tarafınıza iletilecektir.

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmetinin kapsamı içinde yer almayan ancak vergi ve mali hukuk ile ilgili gerek duyulan her konuda şirketimizin danışmanlığımıza başvurulabilir. Size tam tasdik hizmeti sağlayacak olan uzmanlarımız, sorunlarınızın çözümü için sizi şirketimizde konunun uzmanı olan gruba en kısa süre içinde yönlendirecektir.

 

Ücretimiz

20. Yeminli Mali Müşavirlerle yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi düzenleyen mükellefler, ücret tarifesinde yer alan ilgili beyannameye ait tasdik ücretlerinin 1/12’si aylık ücret olarak uygulanacaktır.

Hedef şirketlerin mali tabloları görüldükten sonra çalışmanın kapsam ve içeriği bu teklifte belirtilenden farklı bir yön alırsa bütçelenen saat yeniden gözden geçirilecek ve tarafların mutabakatı ile değiştirilebilecektir. İşe başlanılmadan önce mutabık kalınan bütçelenen zamanda,  işe başladıktan sonra önemli ölçüde bir değişiklik olur ise tarafınıza hemen haber verilecek ve onayınız alınmaksızın ilave bir çalışma yapılmayacaktır. Önemli ölçüde değişiklikten kasıt, iş için bütçelenen zamanın % 25 oranında artması veya azalmasıdır.

 

Sonuç

21. Söz konusu çalışmalar için şirketimize teklif verme fırsatını tanıdığınızdan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Teklifimiz uygun görüldüğü takdirde, 2009 yılı Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik  sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

22. Şirketiniz yöneticileriyle başarılı bir çalışma yapacağımız inancıyla bu yazımızla ilgili tereddütlerinizi cevaplamaya hazır olduğumuzu bildirir, konu ile ilgili kararınızı tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla

 

Makro Çözüm Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti

   Sorumlu Ortak

 Müjdat BOZKIR                              

 

ÖZEL AMAÇLI VERGİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI

 1. Kurumlar Vergisinin kontrolü

–        beyannamelerin doğruluğu ve zamanlılığı

–        ödemelerin zamanlılığı

–        hesaplamalar

–        devreden zararlar

–        peşin ödenen vergiler

–        ortaklar ve ilişkili taraflarla ilişkiler

–        temettü ödemeleri

–        ortaklarla borç-alacak ilişkileri

–        kaynakta kesilen vergiler

–        ödeme yöntemleri (kasa, çek, havale)

–        kur farkı kar/zararları

–        kanunen kabul edilmeyen giderler

–        finansal tabloların doğruluğu

–        amortismanlar

–        yararlanılan indirim ve istisnalar

–        finansman gider kısıtlaması

–        şüpheli alacaklar

–        vergisel açıdan karşılıklar

 

 1. Değer artış kazançları
 2. Yurtdışına yapılan ödemeler
 3. Örtülü sermaye/örtülü kazanç incelemeleri
 4. Yatırım teşvik mevzuatı

–        Yatırım Teşvik Belgesi

–        Yatırım indirimleri

 1. Personelin gelir vergisi ve sosyal sigorta primleri

–        Beyannameler

–        Ayni yardımlar

–        Yöneticilere verilen primler

–        Personele sağlanan krediler

 1. Katma Değer Vergisi (KDV) / Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

–        Beyannameler

–        Özel oranlar

–        Cezalar

–        Vergi iadeleri

–        Yurtdışına yapılan ödemelerde sorumlu sıfatıyla KDV

–        Yararlanılan istisnalar

 1. Emlak vergisi
 2. Damga vergisi
 3. Yukarıdaki vergilere ilişkin diğer önemli kalemler

 

ÖZEL AMAÇLI HUKUKİ İNCELEMENİN KAPSAMI

1.   Ticaret Odasında alınan yeni tarihli faaliyet belgesi,

2.   Ana Sözleşme (yapılan değişiklikler ile birlikte),

3.   Ana Sözleşme’nin ve Ana Sözleşme değişikliklerinin, temsil ve ilzama ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının ve adres değişikliklerinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi,

4.   İmza sirküleri,

5.   Son beş  yıla ait Yönetim Kurulu Kararları,

6.   Son beş yıla ait Genel Kurul Kararları,

7.   Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olarak verilmiş tüm izinler, onaylar ve yetki belgeleri.

 1. Hisselere ilişkin ipotek sözleşmeleri (mevcut ise),
 2. Şirketin yetkili temsilcileri tarafından hazırlanmış, Şirketin ortaklarının hisseleri üzerinde rehin vb. takyidat olup olmadığına ilişkin yazı,
 3. Hissedarlar Sözleşmesi (mevcut ise).

11. Tüm bağlı şirketlerin ve ofislerin (şube, irtibat bürosu vs) listesi, Ana Sözleşmeleri, adresleri, sermaye bilgileri, ana faaliyet konuları ve yöneticilerinin isimleri,

12. Bağlı şirketlerin ve ofislerin faaliyetleriyle ilgili olarak verilmiş izinler, onaylar ve yetki belgeleri.

 1. Gayrimenkullere ilişkin tapu senetleri,
 2. İlgili Tapu Sicili Memurluklarından alınmış ve gayrimenkuller üzerinde tesis edilmiş tüm takyidatları içeren resmi yazı,
 3. Gayrimenkullerinin aynına ilişkin yapılmış tüm sözleşmeleri (kira, irtifak vs).
 4. Derdest davalar, icra ve iflas takiplerine ilişkin Şirketin hukuki danışmanları (müşavirleri) tarafından hazırlanmış detaylı hukuki rapor.
 5. Personel listesi.
 6. Hizmet Sözleşmeleri (mevcut ise),

19.  Toplu İş Sözleşmeleri (mevcut ise).

20.             Şirketin üçüncü şahıslar ile yaptığı ve önemli mali ve stratejik etkisi olan tüm sözleşmeler ve özellikle Şirketin alacaklı ya da borçlu olduğu tüm sözleşmeler incelenmesi,

21. Sigorta Sözleşmeleri, Ödünç ve Kredi Sözleşmeleri,  Kira Sözleşmeleri, Reklam Sözleşmeleri, Tedarik ve Müşteri Sözleşmeleri  ve çüncü kişilerle yapılan diğer tüm sözleşmeler.

22. Şirketin tescil edilmiş marka, patent, logolarına vb. ilişkin tescil belgeleri.

 1. Şirket’in Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri (mevcut ise),

 

 

ÖZEL AMAÇLI MUHASEBE  İNCELEMENİN KAPSAMI

 1. Banka hesaplarının teyit mektubu ile doğrulanması,
 2. Alacak kalemleri içindeki önemli alacak tutarlarının doğrulanması
 3. Vadesi geçmiş alacakların belirlenmesi
 4. Stokların fiziki varlığının test edilmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
 5. Sabit Kıymetlerin varlığının test edilmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
 6. Mali Borçların varlığının test edilmesi
 7. Borç Kalemleri içindeki önemli borç tutarlarının doğrulanması
 8. Yükümlülük kalemlerinin  taraflardan doğrulanması
 9. Şirket gelir ve giderlerinin belge testi, karlılık analizi
 10. Faaliyet Karlılığı analizi